Almindelige annonceringsbetingelser gælder for alle køb af annonceringsydelser hos Pensionistkortet.dk ApS (CVR-nummer 31 93 86 94).

 

1. Annoncering

 

1.1 Køb af annonceringsydelser hos Pensionistkortet.dk foregår ved, at kunden vælger den annonceringsform, der passer kunden på visning af en eller flere annoncer på www.pensionistkortet.dk eller i Pensionistkortet.dk's nyhedsbrev.

 

1.2 Aftalegrundlaget mellem kunden og Pensionistkortet.dk ApS består af disse almindelige annonceringsbetingelser og Pensionistkortet.dk's ordrebekræftelse.

 

1.3 Bindende købsaftale anses for indgået mellem kunden og Pensionistkortet.dk, hvis Pensionistkortet.dk ikke har modtaget indsigelse imod en ordrebekræftelse senest 2 (to) arbejdsdage efter afsendelse.

 

2. Pensionistkortet.dk’s forpligtelser

 

2.1 Pensionistkortet.dk skal vise en annonce på www.pensionistkortet.dk / i nyhedsbrevet som aftalt. Hvis en annonce ikke vises på hjemmesiden som aftalt på grund af forhold, som Pensionistkortet.dk er ansvarlig for, forlænges den aftalte annonceringsperiode med det antal kalenderdage, annoncen ikke har været vist som aftalt.

 

2.2 Pensionistkortet.dk skal opretholde passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte www.pensionistkortet.dk mod nedbrud, fejl, virus, orme og andet skadeligt materiale.

 

3. Kundens forpligtelser

 

3.1 Kunden eller Pensionistkortet.dk ApS skal udarbejde og sende og/eller godkende færdige layout til en annonce i henhold til den indgåede aftale, som ønskes vist på www.pensionistkortet.dk / nyhedsbrevet i overensstemmelse med ordrebekræftelsen.

 

3.2 Kunden skal give Pensionistkortet.dk alle oplysninger, som Pensionist.dk med rimelighed har brug for, for at kunne opfylde sine forpligtelser.

 

3.3 Kundens materiale og tilbud skal overholde dansk lovgivning, det gælder også Forbrugerombudsmandens retningslinjer for markedsføring i henhold til markedsføringsloven. Her fremhæves specielt § 3, stk. 3 og § 9, stk. 2 i forhold til dokumentation og slagtilbud.

 

4. Afvisning og sletning af annoncer

 

4.1 Pensionistkortet.dk har ret til at afvise eller slette en annonce, hvis annoncen eller den hjemmeside m.v., annoncen henviser til, efter Pensionistkortet.dk’s opfattelse strider mod § 7.1 eller den moral og etik, som Pensionistkortet.dk repræsenterer.

 

4.2 Pensionistkortet.dk skal begynde eller genoptage visningen af en annonce på www.pensionistkortet.dk / i nyhedsbrevet, så snart kunden har afhjulpet de forhold, der har begrundet afvisningen eller sletningen. Kunden kan ikke gøre ansvar gældende over for Pensionistkortet.dk for afvisning eller sletning.

 

5. Pris og betaling

 

5.1 Prisen for et abonnement fremgår af ordrebekræftelsen. Prisen er i danske kroner og eksklusive moms, som betales af kunden i tillæg til prisen, medmindre andet er aftalt.

 

5.2 Prisen for en annoncering betales forud. Pensionistkortet.dk har ikke pligt til at vise en annonce på www.pensionistkortet.dk / nyhedsbrevet og opfylde sine øvrige forpligtelser, før prisen er betalt.

 

5.3 Hvis kunden ikke betaler prisen for en annonce til aftalt tid, har Pensionistkortet.dk ret til at kræve morarente med 1 (en) % pr. påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet og indtil betaling sker.

 

6. Immaterielle rettigheder

 

6.1 Hvis en annonce indeholder immaterielle rettigheder såsom varemærker eller ophavsrettigheder, giver kunden herved Pensionistkortet.dk en tidsbegrænset, ikke overdragelig, ikke-eksklusiv licens til at udnytte rettighederne i det omfang, som er nødvendigt for, at Pensionistkortet.dk kan opfylde sine forpligtelser.

 

6.2 Kunden har ikke ret til at udnytte immaterielle rettigheder såsom varemærker eller ophavsrettigheder, som tilhører Pensionistkortet.dk, eller som andre har givet Pensionistkortet.dk lov til at bruge.

 

7. Ansvar og ansvarsbegrænsning

 

7.1 Kunden er ansvarlig for, at en annonce og den hjemmeside m.v., annoncen henviser til:

 

(i) Overholder gældende lovgivning;

(ii) Ikke krænker andres rettigheder;

(iii) Ikke indeholder virus, orme eller andet skadeligt materiale; og

(iv) Ikke indeholder pornografisk, racistisk, diskriminerende, voldeligt, injurierende eller anden form for anstødeligt materiale.

Kunden skal skadesløsholde Pensionistkortet.dk for ethvert ansvar, der kan henføres til en annonce eller den hjemmeside m.v., en annonce henviser til.

 

7.2 Pensionistkortet.dk er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af nedbrud af eller fejl i afviklingen af www.pensionist.dk eller en annonce eller for, at købsaftalen vil opfylde kundens forudsatte formål eller have den ønskede kommercielle effekt.

 

7.3 En part er ikke ansvarlig over for den anden part for misligholdelse, som kan henføres til omstændigheder, som ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke burde have taget i betragtning eller have undgået eller overvundet ved købsaftalens indgåelse.

 

7.4 Bortset fra tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed eller krænkelse af andres rettigheder er en part ikke ansvarlig over for den anden part for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte tab.

 

8. Ophævelse

 

8.1 En part kan ophæve en købsaftale, hvis den anden part væsentligt misligholder aftalen og ikke har afhjulpet misligholdelsen senest 14 (fjorten) kalenderdage efter skriftligt at være opfordret til det.

 

9. Uoverensstemmelser

 

9.1 Eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne er underlagt dansk ret og danske domstole som eksklusivt værneting.